Logotyp på utskrifter

Regionala socioekonomiska analyser

Inför uppstarten av ESF+ har samtliga regioner bidragit med att ta fram socioekonomiska analyser av sina regioner. Det är analyser som berättar om regionernas förutsättningar för en sund arbetsmarknad och goda tillväxtvillkor.

Regionens ekonomiska förutsättningar berättar till exempel om hur många som förvärvsarbetar. Att en stor del förvärvsarbetar ger en god bild av hur stor del av befolkningen som betalar skatt, som i sin tur är grundförutsättningen för en gemensam välfärd. Den socioekonomiska analysen berör demografiska faktorer som hur befolkningsstrukturen ser ut med betoning på hur den arbetsföra befolkningen ser ut – hur många är i arbetsför ålder, hur många av dessa är relativt unga på arbetsmarknaden och hur många väntas snart lämna den för pension.

 

Annat i den socioekonomiska analysen rör utbildningsnivån i regionen, vilket är starka signaler om vilken omställningsförmåga eller vad som politiskt ska behövas om regionen måste ställa om sin betsmarknad. Om en regionen exempelvis har en stor andel med relativ långt utbildade, ger det en stark signal om regionen kommer behöva hjälp om de behöver ställa om när arbetsmarknaden förändras. Det finns en rad faktorer till som dessa analyser tar upp, men huvudfokus är att berätta om regionens förutsättningar och vad som kan väntas av politiska insatser för att utvecklas fortsättningsvis.

 

Den socioekonomiska analysen är en av de viktigaste underlagen till framtagandet av regionernas handlingsplaner. Arbetet med att ta fram handlingsplanerna görs gemensamt mellan regionerna och ESF, och kommer vara ett styrdokument i hur ESF+ kommer prioritera sina insatser de närmaste två åren.