Logotyp på utskrifter
Page main image

Socialfondsprogrammet ESF+ (2021 - 2027)

På uppdrag av regeringen lämnade Svenska ESF-rådet den 1 april 2020 in ett förslag till nationellt program för Socialfonden plus (ESF+) 2021–2027.

Programmet är ännu inte fastställt i alla sina delar. Under beredningen av programmet i Regeringskansliet och i förhandlingarna med EU-kommissionen kommer detaljer i programmet att kunna justeras. Men den övergripande strukturen och inriktningen i programmet kommer med stor sannolikhet att vara detsamma som förslaget anger.

 

Svenska ESF-rådet har fått regeringens uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet samt redovisningstjänst för ESF+ i programperioden 2021–2027. Ett arbete pågår därför på myndigheten för att förbereda organisationen på att förvalta fonden under nästa programperiod.  

Läs om: Det nya programförslaget och bakgrund till framtiden


Processen framåt

EU:s fleråriga budgetram är ännu inte antagen, inte heller de förordningar som reglerar genomförandet av ESF+. Det nuvarande tyska EU-ordförandeskapet har som ambition att avsluta förhandlingarna om förordningarna som styr ESI-fonderna under slutet av 2020.

 

I en parallell process pågår arbetet med Partnerskapsöverenskommelsen, som är det övergripande ramverk och strategiska dokument som beskriver hur ett antal fonder ska genomföras i Sverige. Den syftar till att förbättra samordningen mellan fonderna, för att undvika överlappning och för att genomföra dem så effektivt som möjligt. Överenskommelsen beskriver bland annat hur medlemsstaten ska arbeta för att nå Europeiska unionens långsiktiga mål på nationell och regional nivå. Den svenska regeringen har ambitionen att kunna överlämna den svenska partnerskapsöverenskommelsen till den Europeiska kommissionen i december 2020.

 

Med hänsyn till de pågående förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget och de gemensamma förordningarna, samt den handläggning kring Partnerskapsöverenskommelsen och de eventuella justeringar av det nya socialfondsprogrammet som detta kan leda till, så är en preliminär bedömning att socialfondsprogrammet för den nya programperioden kan bli godkänt sommaren 2021. Då skulle de första utlysningarna inom ESF+ kunna göras därefter. Men detta vet vi inte med säkerhet ännu.