Logotyp på utskrifter

Utrustning och material samt externa lokaler

Stödberättigade utgifter

Utgifter för finansiering av utrustning och materiel som köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren för att genomföra projektet är stödberättigande. Även hyra för att genomföra projektet är stödberättigande. Om det står klart att den utrustning som köps in kommer att ha ett värde när projektet avslutas, får den förvaltande myndigheten besluta att utgiften är stödberättigande endast till viss del. Om utrustningen säljs i samband med att projektet avslutas, ska inkomsten räknas av från stödet.

 

Kostnader för egna lokaler är stödberättigande om lokalen nyttjas av deltagarna i projektet. Då ska den budgeteras som en direkt kostnad i budgeten. För att kostnaderna för interna lokaler ska vara stödberättigande ska projektet visa en tydlig beräkningsmodell som visar hur stor andel av hyran som har direkt med deltagarnas aktiviteter att göra.

 

Kostnader för konferenslokaler är stödberättigande. 

Projektpersonalens lokaler omfattas av schablonen 

Kostnader för projektpersonalens lokaler omfattas av schablonen för indirekta kostnader och ska inte tas upp som direkt kostnad.

Särredovisa Utrustning och material samt externa lokaler

Kostnadsslaget Utrustning och material samt externa lokaler ska särredovisas i bokföringen.

 
Bild i högerkolumn