Logotyp på utskrifter

Stödberättigande utgifter

Svenska ESF-rådet prövar om en kostnad är stödberättigad i samband med granskning av ansökan om utbetalning. Stöd betalas ut för kostnader som är stödberättigande.

Krav för stödberättigande kostnader

Grundläggande krav för stödberättigande kostnader är att de ska:

  • ha uppkommit för att genomföra projektet
  • är skäliga
  • ha uppkommit under den projektperiod som är fastställd i ert beslut om stöd
  • är förenliga med EU-rättsliga och nationella bestämmelser
  • uppfyller de villkor som anges i ert beslut om stöd
  • kan styrkas genom fakturakopior, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed, eller som uppfyller de krav som gäller för förenklade redovisningsalternativ.

 

Alla kostnader ni söker stöd för, med undantag för kostnader som är baserade på förenklade redovisningsalternativ, ska vara bokförda och betalda.

Särredovisa projektets kostnader

För att säkerställa att kostnaderna har uppkommit i syfte att genomföra projektet ska ni särredovisa projektets kostnader, intäkter och finansiering i bokföringen.

 

Särredovisning innebär att alla transaktioner som tillhör projektet ska kunna utläsas direkt ur redovisningen, oavsett om någon annan verksamhet pågår samtidigt eller inte. Särredovisningen ska säkerställas antingen genom att ni använder en särskild redovisningskod/projektkod i bokföringen eller genom att ni har ett helt separat bokföringssystem för projektet.

 

Kravet på särredovisning gäller inte för kostnader som är baserade på förenklade redovisningsalternativ, som till exempel enhetskostnader för löner och indirekta kostnader.

 

En kostnad är inte stödberättigande om den har ingått i något annat EU-projekt eller finansierats genom något annat offentligt stöd.

 

Stödberättigande kostnader ska också:

  • präglas av kostnadseffektivitet
  • följa gällande upphandlings- eller inköpsregler
  • följa reglerna om informationsskyldighet.
Bild i högerkolumn