Logotyp på utskrifter

Personal

Enhetskostnader

Svenska ESF-rådet har av förenklingsskäl infört enhetskostnader vid budgetering och redovisning av projektpersonalens nedlagda tid i projektet.

 

För att stödsökande ska ha rätt att tillämpa enhetskostnaden krävs att ett anställningsförhållande föreligger för den upptagna tiden. Däremot ställs inte längre krav på att verifiera utgifter för lön med anställningsavtal, lönespecifikationer och underlag för beräkning av lönepåslag i samband med ansökan om utbetalning.

 

Verifieringen av den faktiska nedlagda tiden och insatser i projektet sker genom tidrapportering.

 

Vid efterkontroll ska projektägare kunna verifiera att man uppfyllt grundkravet för att ha rätt att tillämpa enhetskostnader. Det innebär att det ska finnas anställningsavtal och lönespecifikation avseende den period som kontrolleras.

 

Enhetskostnader behöver inte särredovisas i bokföringen. 

Beslutad beräkning av enhetskostnader

Enligt förordningen (EU) 1303/2013 art. 67.5 ska enhetskostnader fastställas med hjälp av rättvis och kontrollbar beräkningsmetod och vara baserade på statistisk data, historisk data eller annan objektiv information. Via kommissionens delegerade förordning DA ESF 14.1 (EU) 2015/2195 har kommissionen godkänt svensk modell för beräkning av enhetskostnader.

 

Enligt kommissionens delegerade förordning är genomsnittlig ordinarie årsarbetstid i Sverige 1862 timmar inklusive semester. Per månad blir det 155,16 timmar. Detta utgör grunden vid beräkning av personalkostnader i projekt finansierade av Socialfonden. 

 

Enhetskostnader programområde 2 och 3

Modellen för beräkning av enhetskostnader grundar sig på lönestatistik från SCB. Två faktorer har beaktats i valet av vilka arbetsmarknadssektorer som ska ingå i löneunderlaget för beräkningen av enhetskostnaderna – dels vilka sektorer som har en lönenivå som bedöms vara rimlig utifrån ett kostnadseffektivitets perspektiv, och dels tillgång till representativ lönestatistik. Modellen utgår från löner i offentlig sektor, eftersom de grundas på en totalundersökning av hela populationen och därför har en hög tillförlitlighet i statistiken.

 

Vilka yrkeskategorier som ska ingå i modellen bestäms av erfarenheter från programperioden 2007–2013, genomgång av avslutade projekt och samverkan med de andra ESI-fondsmyndigheterna. Fem yrkeskategorier bedömts som relevanta för projekt i PO 2 och PO 3:

  • Projektledare stora projekt (+ 20 miljoner kr i stödberättigade kostnader)
  • Projektledare mindre projekt/delprojektledare stora projekt
  • Projektmedarbetare
  • Projektekonom
  • Projektadministratör

 

Pålägg för lagstadgad semester (12 %) har lagts till lönen, samt ett genomsnittligt beräknat  pålägg på 42,68 procent för arbetsgivaravgift, lagstadgade och kollektivavtalade pensioner och försäkringar. Därefter har timlönekostnaden räknats fram.

 

För att uppdatera timlönerna till 2015 år lön gjordes pålägg med 6,83 % med stöd av den faktiska löneutvecklingen på den svenska arbetsmarknaden 2013 2,68 % (källa: SCB) samt 2 % 2014 och 2 % 2015 med stöd av förordningen (EU) 1303/2013 artikel 91.1. Därefter räknas lönerna upp 2 % per år.

 

Den genomsnittliga lönenivån har jämförts mellan olika regioner, och analysen visar att skillnaden mellan regionerna ryms inom ett +/- 10 procent intervall, förutom i Stockholmsregionen där medellönen är +8,09 procent till +17,9 procent högre än riksgenomsnittet för de aktuella yrkeskategorierna.

 

Mot denna bakgrund har separata enhetskostnader tagits fram – en för Stockholmsregionen och en för övriga regioner, baserat på medellönen för respektive region.

Budget

Kostnader för semesterersättning, LKP (arbetsgivaravgifter m.m.) och indirekta kostnader ingår i schablonen, men begreppet indirekta utgifter blir inaktuellt - enhetskostnaden ska ses som en timkostnad som ska täcka samtliga kostnader som uppstår för nå projektets resultat och mål.

 

40 %-schablonen ingår i de nya enhetskostnaderna för 2018 och kommer därför med automatiskt när man lägger in personalkostnader i budgeten i ansökan om stöd och kostnadsredovisningen i ansökan om utbetalning. Kostnader av regionalfondskaraktär samt Intäkter budgeteras, redovisas och granskas alltså som tidigare. Även medfinansieringsformerna Deltagarersättning och Kontant medfinansiering budgeteras, redovisas och granskas som tidigare.

Personalkostnader från Bidrag i annat än pengar ingår i underlaget för beräkningen av schablonen, dvs precis som en direkt kostnad Lön personal, och kan användas som medfinansiering. De andra kostnadsslagen i Bidrag i annat än pengar (Externa tjänster, Resor och logi, Ungas mobilitet samt Utrustning och materiel) kan inte längre ingå i projektbudgeten utan täcks av schablonen.

Så här budgeterar ni faktisk nedlagd tid i projektet

Nedlagd tid i projektet som ska ersättas av Socialfonden kan endast tas upp med faktisk nedlagd tid eller högst 155,16 tim/månad. 155,16 timmar är att likställa med en full månadslön. Då lagstadgad semester på 12 % redan är inräknat i enhetskostnaden kan en heltidsanställd i projektet maximalt redovisa 10,71 månader om året, motsvarande 1662 timmar per år (155,16 x 10,71) Semester 1,29 månader motsvarar 200 timmar. Antagandet baserar på fem veckors semester.

 

I enhetskostnaderna ingår även lönekostnadspålägg (42,68 %).

Att budgetera i projektrummet 

De enhetskostnader som gäller för aktuell utlysning finns förprogrammerat i Projektrummet Budgetera per medarbetare i Projektrummet för att tydliggöra resurssättningen.

 

Inom programområde 1 utgår enhetskostnaderna från yrkeskategorier. I programområde 2 och 3 utgår enhetskostnaderna från vilka funktioner personalen har i projektet.

 

Enhetskostnaderna skiljer sig åt mellan Region Stockholm och övriga regioner, utgå från det geografiska området där projektet bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

 

Uppräkning av enhetskostnader sker årsvis, men de enhetskostnader som beviljats för ett projekt kvarstår under hela projekttiden.

 

Information om beslutade enhetskostnader hittar ni under respektive programområde.

Bild i högerkolumn