Logotyp på utskrifter

Likviditet och Förskott

Utbetalningar i efterskott

Om ert projekt beviljas stöd kommer alla utbetalningar av stödet att ske i efterskott, för de kostnader som är betalda och som uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader.

Likviditet

Det innebär att ni som stödsökande själva ska ha en betalningsförmåga som är tillräcklig för att kunna finansiera projektets kostnader, i avvaktan på att stödet ska betalas ut, för att kunna genomföra projektet. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet.

 

Svenska ESF-rådet har möjlighet om det finns särskilda skäl, efter att ha prövat sökandes ekonomiska bärkraft, besluta om förskott på stöd.

Förskott

En ansökan om förskott bedöms av Svenska ESF-rådet i varje enskilt fall. Det är ingen given rättighet att få förskott.

 

För att förskott ska bli aktuellt förutsätts att sökande kan antas ha en tillräckligt god operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att genomföra ett projekt i enlighet med vad som fastställs i beslutet om stöd. Vid bedömningen om förskott tas hänsyn till om sökande exempelvis har obetalda skatteskulder, andra skulder eller om en stödsökande kan ställa säkerhet.

 

Förskott får utgå med hälften av det beviljade stödbeloppet, dock högst med 400 000 kronor.

 

Att avräkna beviljat förskottsbelopp

Avräkning av beviljade förskott är nu möjligt att göra i Projektrummet. För en ansökan om utbetalning av stöd i sektionen ”Kostnadsredovisning” visas ”Förskottsavräkning” som ett eget kostnadsslag, och består av två fält, ”Beskrivning” och ”Belopp”. I beskrivningsfältet anger ni texten ”Avräkning förskott” och i beloppsfältet anges det belopp som ska avräknas i enlighet med den avräkningsplan som skickats in med er ansökan om förskott och som godkänts av Svenska ESF-rådet i samband med beslutet. Vid avvikelser från tidigare godkänd avräkningsplan, kontakta er ekonom för projektet hos Svenska ESF-rådet för eventuell revidering av planen.

Att ansöka om förskott

Ni ansöker om förskott i projektrummet. Här finns anvisningar:

Hur du skapar en ansökan om förskott (Pdf öppnas i nytt fönster)

 

I ansökan ska ni ange vilket förskottsbelopp ni ansöker om och motivera varför ni behöver förskottet. Observera att maxbeloppet 400 000 kronor gäller för hela projektperioden. Det går inte att ansöka om 400 000 kronor vid projektstart och ytterligare förskott senare under projektperioden.

 

ESF-rådet kan begära in information som redogör för projektets kassalikviditet, soliditet, saldobesked från Skatteverket samt underlag från Kronofogdemyndigheten, kreditupplysningsföretag och Upplysningscentralen. 

Bild i högerkolumn