Logotyp på utskrifter

Klumpsumma vid förstudier

Klumpsumma är en förenklingsmodell som användas för förstudier avseende projekt med stöd upp till 400 000 kr. Av utlysningen framgår att klumpsumma ska tillämpas.

 

Konstruktionen innebär att man i ansökan om stöd bifogar en budget för projektets beräknade stödberättigade kostnader. Budgeten beräknas med hjälp av enhetskostnader för personal, 15 procent indirekta kostnader samt övriga faktiska kostnader. Nedanstående budgetmall ska användas.

Projektmall klumpsummeprojekt – förstudier

https://www.esf.se/PdfFiles/Projektbudgetmall%20Klumpsummeprojekt%20-%20f%c3%b6rstudier.xlsx

 

I projektrummet registreras endast den totala kostnaden under Kostnader socialfonden (Genomförandefas)/Externa tjänster. Om det finns krav på medfinansiering i utlysningen är endast kontant medfinansiering möjlig.

 

Under beredningen av ansökan om stöd fastställs klumpsummebeloppet samt kraven på den slutrapport som förstudieprojektet ska leverera för att klumpsumman ska kunna utbetalas. Beloppet som klumpsumman avser och kraven på slutrapporten skrivs in i beslutet om stöd.

 

När projektet är avslutat skickar stödmottagaren in slutrapporten och ansökan om utbetalning avseende den överenskomna klumpsumman till Svenska ESF-rådet. Uppfyller slutrapporten de krav som angavs i beslutet, godkänns slutrapporten och klumpsumman utbetalas. Inkommer ingen slutrapport som kan godkännas kommer inget stöd att utbetalas.

 

Den stödsökande ska inte verifiera sina faktiska kostnader. Ingen tidredovisning eller särredovisning av kostnader krävs. Uppföljning kommer enbart att ske avseende hur slutrapporten lever upp till ställda krav i beslutet.