Logotyp på utskrifter

Externa tjänster

Informationen gäller samtliga programområden

 

Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster för att genomföra projektet är stödberättigade.

 

För att kunna genomföra projektet kan det ibland vara nödvändigt att ta hjälp utifrån genom att köpa in olika typer av externa tjänster.

Upphandling

Konsulttjänster och andra externa tjänster ska som huvudregel upphandlas eller anskaffas i konkurrens och omfattas av kravet på att projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, vilket innebär att det mest effektiva alternativet ska väljas. De stödsökande som omfattas av Lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145) ska tillämpa denna inom ramen för projektverksamheten och antas då normalt uppnå ett kostnadseffektivt resultat. Stödsökande som inte omfattas av LOU uppnår normalt sett ett kostnadseffektivt resultat om inköp sker enligt de grundläggande principerna i LOU 4 kap. 1 §. Detta innebär att den stödsökande ska behandla anbudsgivare eller potentiella leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar och inköp på ett öppet sätt. Upphandlingar och köp ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet, se avsnittet om Kostnadseffektivitet under ”Stödberättigande utgifter”.

Dokumentation

Dokumentation som styrker hur och på vilka grunder valet av leverantör gjorts ska alltid finnas. I samband med att kostnaden redovisas i ansökan om utbetalning ska dokumentation över de olika stegen i upphandlingsförfarandet (oavsett om det skett enligt LOU eller på i övrigt affärsmässiga grunder i enlighet med de grundläggande principerna i LOU) lämnas. 

 

Av underlag avseende köp av tjänst ska det framgå omfattning, tidpunkt och art av utfört arbete eller tillhandahållen tjänst. Underlag kan vara avtal eller specifikation till faktura.

Särredovisa externa tjänster

Kostnadsslaget Externa tjänster ska särredovisas i bokföringen.

Bild i högerkolumn