Logotyp på utskrifter

Handledning i projektekonomi

Handledningen vänder sig till både stödsökande och projektägare

Denna handledning är tänkt att fungera som kunskapskälla både för den som fått beviljat ESF-stöd och för den som antingen är på väg att ansöka eller kommer att vara samverkanspartner i något projekt. Handledningen är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt.

Från revisionsfokus till resultatfokus

För att göra det enklare att utnyttja medel från Europeiska Socialfonden har kommissionen föreslagit förenklingar i redovisningen av kostnader för programperioden 2014-2020.

 

Förenklingarna kommer att innebära att mera tyngd läggs på att granska resultat och effekter än att granska kostnader vilket bör kunna minska administrationen i projekten.

Tre projektfaser – två delbudgetar

Alla projekt delas in i tre faser:

  • Analys- och planeringsfas som kan pågå mellan 1 och 9 månader.
  • Genomförandefasen
  • Avslutsfasen, brukar pågå i 1-2 månader.

 

Budgeten består av två delbudgetar:

  • Budget för analys- och planeringsfasen.
  • Budget för genomförandefasen. Avslutsfasen ingår i genomförandebudgeten.

 

Under avslutsfasen ska projektet avslutas med slutrapportering och uppföljning av resultat och effekter. Detta innebär oftast att personalstyrkan minskar i omfattning vilket påverkar budgeten. I avslutsfasen har projekten i regel inte några deltagare, detta påverkar medfinansiering eftersom projektet inte kan medfinansieras av deltagarersättning.

 

En budget ska göras för hela projekttiden, den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.

 

Budgetera så realistiskt som möjligt. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva projektet finns med i budgeten.

Bild i högerkolumn