Logotyp på utskrifter

Transnationellt samarbete

Till pågående transnationella utlysningar.

Lärande och spridning

I EU 2020-strategin betonas vikten av ett närmare samarbete mellan unionens medlemmar för att uppnå målen för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Ett viktigt medel för detta är transnationellt samarbete som kan användas som verktyg för innovation, lärande och spridning av resultat.

Förordningen

I artikel 10 av ESF förordningen 1304/2013 anges att alla medlemsstater ska arbeta med transnationalitet men det kan se olika ut i olika länder. Transnationellt samarbete mellan projekt i andra medlemsstater inom Europeiska socialfonden är ett obligatoriskt inslag.

Syfte

Det transnationella samarbetet (TNS) syftar till att tillsammans med samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder, system och policies på relevanta politikområden.

Tre typer av samarbete

Tre typer av transnationellt samarbete ska stödjas enligt det svenska nationella Socialfondsprogrammet:

 • Europautlysningar och partnersöksdatabas

  En av de två transnationella utlysningar som är synkroniserade mellan medlemsstaterna genomfördes under hösten 2016. Sju stycken projekt beviljades under våren 2017. 
    
  AEIDL (kommissionens upphandlade stödstruktur) har bland annat tagit fram en partnersöksdatabas vilken kan användas för att leta efter partners för alla typer av transnationellt samarbete. Om du är intresserad att hitta en samarbetspartner i ett annat EU-land, registrera dig! 
   
  Gå direkt till Partnersöksdatabasen: http://ec.europa.eu/esf/transnationality/

  Läs mer om Partnersöksdatabasen här. 

  Transnationella partners ska i sina projekt upprätta ett ”Transnational co-operation agreement (TCA), vilka ska laddas upp i databasen. AEIDL har tagit fram en mall för hur ett sådant avtal kan se ut:
  TCA template. Docx öppnas i nytt fönster.

  För genomförandet av de synkroniserade utlysningar har det skapats tematiska nätverk som bland annat ansvarar för att arbeta fram utlysningarna. Sverige är aktiva i nätverken: ”Partnership” (ingen utlysning) ”Inclusion”, ”Youth Employment” och ”Social Economy” och ”Migration”. Nätverken har kommit olika långt i sitt arbete och mer information kommer att publiceras framöver.

 • Östersjösamarbete
  Inom ramen för europasamarbetet kommer det att vara möjligt att söka projekt med koppling till östersjöstrategin. I denna omgång ligger fokus på samarbete på området ”Youth”, det vill säga mobilitet och ”NEETs”  (UVAS- Unga som varken arbetar eller studerar.) I nätverket ”Youth Employment” finns de förvaltande myndigheterna för ESF runt Östersjön representerade. Även övriga ämnesområden i europautlysningarna kan vara intressanta för samarbete, exempelvis inom områdena den sociala ekonomin och mobilitet.

  Möjlighet att söka medel för östersjösamarbete finns i de flesta regionala och nationella utlysningar. Fördelen med att delta i europautlysningarna är att det finns en gemensam tidsplan och medel avsatta för partners till de svenska projekten.

  Samordningen mellan östersjöländerna sker inom Baltic Sea Network-ESF som består av de ansvariga myndigheterna för Socialfonden runt Östersjön. 
   

  Läs mer om Östersjösamarbetet i form av Baltic Sea Network (BSN) på våra engelska sidor
   
 • Studiebesök, utbyten, mobilitet och andra typer av transnationalitet
  Dessa typer av transnationalitet kan ingå i stort sett alla utlysningar både regionalt och nationellt. Kraven på denna typ av transnationalitet är inte lika hög som på övriga sorter men kan vara ett smidigt sätt att få input till sitt projekt. Den kan innefatta alla medlemsländer och alla relevanta områden inom det svenska programmet. Ungefär hälften av projekten 2015 använde sig av denna möjlighet. Att göra ett studiebesök kan vara en bra möjlighet för att skaffa sig kontakter att bygga vidare på inte minst om man vill gå vidare delta i nästa omgång av europautlysningarna eller att knyta ann till Östersjöstrategin.
Bild i högerkolumnResenär på tåg.