Logotyp på utskrifter

Strukturfondspartnerskap

8 regionala strukturfondspartnerskap

För att öka Socialfondens lokala förankring finns åtta regionala strukturfondspartnerskap i Sverige. Partnerskapen består av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting och företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, Arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar. I de två nordligaste regionerna ingår även representanter för Sametinget.

Regionala planer 

Regeringen gav i uppdrag till de regionalt tillväxtansvariga att inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet 2014-2020 utarbeta ett förslag till regional handlingsplan för respektive geografiskt programområde.

 

Läs mer om regeringens uppdrag här:

http://www.regeringen.se/sb/d/18349/a/242547

 

Varje strukturfondspartnerskap enas om hur den regionala planen ska användas för Socialfondsmedlen. Planerna är styrande dokument och bygger på en analys av de regionala förhållandena. Varje regional plan omfattar Socialfondens programområden och har fokus på de problem, behov och möjligheter som den regionala analysen visar är mest angelägna.

Strukturfondspartnerskapen prioriterar 

Stukturfondspartnerskapen prioriterar mellan de projektansökningar som ESF-rådet har godkänt, och prioriteringarna är bindande för ESF-rådet. Vilka ansökningar som prioriteras och slutligen får stöd kan därmed variera från region till region.

Bild i högerkolumn