Logotyp på utskrifter

Övervakningskommitté

Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet i samförstånd med Svenska ESF-rådet.

Delaktighet

För att genomföra Europa 2020-strategin och uppnå dess centrala mål om smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla, krävs aktiv medverkan av berörda nationella, regionala och lokala aktörer. Det är särskilt viktigt att arbetsmarknadens parter deltar.

 

Parternas faktiska delaktighet är av avgörande betydelse under genomförande, övervakning och utvärdering av det nationella programmet. Parternas delaktighet säkerställs bl.a. genom att de är representerade i de regionala strukturfondspartnerskapen och i övervakningskommittén för det nationella programmet för Socialfonden.

Ledamöter

Enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1303/2013) ska medlemsstaterna organisera ett brett partnerskap inför utarbetandet och genomförandet av partnerskaps-överenskommelse och operativa program. I partnerskapet ska ingå företrädare för berörda regionala, lokala tillväxtansvariga och berörda myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens parter och organisationer, företrädare för civilsamhället, även miljöorganisationer, icke-statliga organisationer och organisationer som arbetar för icke-diskriminering och jämställdhet.

 

Regeringen utser de parter som ska ingå i övervakningskommittén, samt utser ordförande för ÖK. Organisationerna utser i sin tur sina företrädare; ordinarie ledamot och suppleant i övervakningskommitten. 

Vem sitter i ÖK och varför?

Roll och uppgifter

Övervakningskommitténs roll och uppgifter regleras av förordning (EU) 1303/2013, samt det nationella socialfondsprogrammet. ÖK beslutar om arbetsordning som styr kommitténs beslutsförfaranden, mötesformalia, med mera. 

EU-förordning 1303/2013 - Avd V, kap 1, avs 1 "Övervakning av program"

Programinformation

Övervakningskommitténs arbetsordning  

 

Möten 2020

  • Övervakningskommittén sammanträder normalt en heldag 4 ggr/år - under 2020 kommer ÖK sammanträda 4 mars, 14 maj, 7 oktober, 2 december.
  • ÖK:s arbetsutskott har sina möten ca 4 veckor innan nästkommande ÖK-möte. Under 2020 är mötena inbokade: 4 feb, 15 april, 9 september, 4  november

Kansli / sekretariat

Uppgiften att bistå övervakningskommittén (ÖK), är en av Svenska ESF-rådets kärnuppgifter enligt regeringens instruktion till myndigheten, Förordning (2007:907). Det sköts via en kanslifunktion på myndigheten som också kallas ÖK-sekretariatet.

 

Enligt ÖK:s arbetsordning ska sekretariatet bland annat svara för att i samråd med ordföranden utarbeta möteshandlingar, dagordning, protokoll samt rapporter till kommittén.

 

ÖK-sekretariatet: esf@esf.se

Insyn i ÖK:s arbete

Protokoll och dagordning är exempel på allmänna handlingar som talar om vad som ska behandlas på ÖK-möten och vad som har beslutats av Övervakningskommittén.

Begäran om allmän handling ska ställas till esf@esf.se

Bild i högerkolumn