Logotyp på utskrifter

Deltagarsidan

Är du deltagare i ett socialfondsprojekt? Då har vi samlat information just för dig på den här sidan.

Information om Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet.

 

Här kan du ta del av en kortfattad broschyr:

Socialfondsbroschyr (öppnas i nytt fönster)  

Projektbanken

I vår projektbank finns information om ditt och alla andra socialfondsprojekt. Här kan du läsa beskrivningar och varefter också resultat från projekten.

Intyg

Du vet väl om att du kan få ut ett intyg om du har deltagit i en socialfondsaktivitet. Fråga projektledaren för det projekt som du är med i.  

Deltagarregister och personuppgifter

Du deltar i ett socialfondsprojekt som finansieras av allmänna medel. För att se till att medlen används på ett bra sätt och att projekten når de resultat vi vill samlar vi in uppgifter om projektdeltagarnas bakgrund och hur det går för dem efter att de deltagit i projektet. I informationsbladet finns bland annat beskrivet hur uppgifterna samlas in och hur de används.

 

Informationsblad om deltagarregister (öppnas i nytt fönster)

För dig som deltar eller är anställd i ett projekt som finansieras från Socialfonden innebär detta att projektet är skyldig att till ESF-rådet redovisa uppgifter om närvaro vid aktiviteter som är en del av projektets insatser samt den tid som projektpersonalen har arbetat i projektet. Anledningen till detta är bland annat att närvaro och arbetad tid är nödvändigt för att ESF-rådets utbetalningar ska kunna beräknas på rätt sätt. ESF-rådet kan även vid kontroller av projekten begära in uppgifter om deltagare och anställda om detta är nödvändigt för att kunna bedöma om projektet har genomfört de aktiviteter de redogjort för och att projektet har följt gällande regler och villkor.


ESF-rådet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som rapporterats eller begärts in från projekten. ESF-rådet måste behandla personuppgifterna för att fullgöra sin myndighetsutövning samt som en del av fullgörande av ett allmänt intresse. I den EU-gemensamma dataskyddsförordningen är detta två av de grunder som gör att ESF-rådet lagligen kan behandla personuppgifter.

 

I dokumentet ” Information om Svenska ESF-rådets behandling av enskildas personuppgifter i samband med ärenden om stöd” kan du läsa mer om hur ESF-rådet behandlar personuppgifter. Där beskrivs också de rättigheter en person som har fått sina personuppgifter behandlade och registrerade har och relevanta kontaktuppgifter. Projekten ska också se till att deltagare och personal i ett projekt få ta del av dokumentet.

 

GDPR information till projektdeltagare

 

Bild i högerkolumn