Logotyp på utskrifter

Att arbeta resultatbaserat

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat

En viktig del i att driva projekt är att säkra resultaten och de intentioner som fanns vid projektets start. Därför har nya krav, under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt, RBM, som gäller både styrningen av Europeiska socialfonden och Fead. RBM står för Results Based Management.

Varför har vi vi valt ett resultatbaserat arbetssätt?

Under förra programperioden, 2007-2013, antogs i viss mån att projektmålen per automatik bidrog till Socialfondens programmål, men kopplingen mellan projektens och socialfondsprogrammets mål var inte alltid tydlig. En av utmaningarna under den här programperioden, 2014-2020, är därför att säkra att projektmålen styr mot programmets mål. Svenska ESF-rådet har, som förvaltande myndighet, ett övergripande ansvar för Socialfondens samlade resultat, och det påverkar myndighetens styrning av programmet och kraven på projekten.

 

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla, i samband med ansökan, att ta fram en förändringsteori. Förändringsteorin beskrivs här i dokumentet. I vissa fall kan förändringsteorin vara en obligatorisk bilaga till ansökan om stöd, det kommer i så fall att framgå av utlysningstexten.

Vad innebär det att arbeta resultatbaserat?

Att arbeta resultatbaserat innebär, förutom att definiera vilka förändringar man vill uppnå med insatserna (projekten), att kontinuerligt under programperioden eller projektets gång, följa upp och utvärdera insatser för att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.

 

Informationsmaterial RBM. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bild i högerkolumn

RBM

RBM står för Results Based Management.