Logotyp på utskrifter

Hur behandlas ansökan?

Efter utlysningen 

ESF-rådet handlägger ansökningarna om stöd efter så kallade utlysningar. En utlysning innebär att man under en viss tidsperiod kan lämna in en ansökan om projektfinansiering. Vi behandlar inte en ansökan som kommer in för sent och vi tar inte emot kompletteringar som förändrar innehållet i ansökan. Däremot begär vi ibland in mindre kompletteringar eller förtydliganden från dem som söker stöd.

Hur handläggs en ansökan?

Svenska ESF-rådet börjar med att granska ansökan utifrån formella krav och nationella urvalskriterier. Handläggning har fem steg:

 

1. Först kontrollerar vi att adress, organisationsnummer, bolagsform, bank/postgironummer i ansökan stämmer samt att missivet Bekräftelse av ansökan har kommit in till ESF-rådet. Fattas någon av dessa uppgifter begär vi in kompletteringar.

2. I steg två går vi igenom fyra formella krav. Ansökningar som inte uppfyller dessa krav avslås. Vi begär inte in några kompletteringar. Detta för att ansökningarna ska behandlas lika när de konkurrerar med varandra.

 • Har ansökan kommit in under utlysningsperioden?
 • Ryms ansökan inom Socialfondsprogrammet 2014-2020?
 • Är kravet på medfinansiering uppfyllt?
 • Är den sökande försatt i konkurs eller under likvidation?

 

3. Här begär vi ibland in förtydliganden, som dock inte får förändra själva ansökan.

 • Är alla uppgifter i ansökningsformuläret ifyllda?
 • Är missivet Bekräftelse av ansökan undertecknat av en behörig företrädare för den sökande organisationen?
 • Finns en projektbeskrivning?
 • Är projektbudgeten uppdelad efter analys och planeringsfas och genomförande?
 • Kan stöd lämnas med hänsyn till EU:s statsstödsregler?

4. De ekonomiska aspekterna i ansökan granskas bland annat utifrån om projektägaren bedöms vara likvid och om kostnaderna är stödberättigande. Det viktigaste är att de budgeterade kostnaderna är nödvändiga för projektets genomförande. Även här begär vi ibland in förtydliganden enligt principen att de inte får förändra ansökan.

 

5. Slutligen bedömer vi ansökan mot bakgrund av urvalskriterierna nedan:

 • Mål och aktiviteter
 • Problem- och behovsanalys
 • Projektorganisationens kapacitet och kompeten
 • Förankring, ägarskap och efterfrågan på resultat
 • Kostnadseffektivitet
 • Lika möjligheter
 • Standarden för jämställdhetsintegrering
 • Utvärderingsbarhet
 • Utlysningsspecifika kriterier

Bedrägeribekämpning

Svenska ESF-rådet tillämpar nolltolerans mot bedrägeri och korruption. Svenska ESF-rådet har därför tagit fram en policy för bedrägeribekämpning.

Policy för bedrägeribekämpning. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Strukturfondspartnerskapet

Ansökan skickas därefter vidare till strukturfondspartnerskapet som prioriterar mellan de ansökningar som ESF-rådet godkänt. Efter prioriteringen fattar ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd enligt partnerskapet prioritering. 

Läs mer om Strukturfondspartnerskap

Beslut

Svenska ESF-rådet fattar därefter beslut om stöd enligt strukturfondsparterskapets prioriteringar. Förutsättningarna för vilka ansökningar som prioriteras och får stöd kan därmed variera från region till region.

Bild i högerkolumn