Logotyp på utskrifter

EU:s temaår 2012

EU-kommissionens film om europaåret 2012.

 

Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer

År 2012 utsågs till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer (Äldreåret).  Varje EU-land hade en nationell samordnare som organiserade temaårets aktiviteter. Svenska ESF-rådet fick uppdraget att samordna och följa upp Sveriges genomförande av temaåret.

Slutrapport för temaåret 2012 (.pdf)

Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige (.pdf)

Målsättning

Målet med temaåret var att skapa en kultur för aktivt åldrande i Europa, som grundar sig på ett samhälle för alla åldrar, att tillvarata potentialen hos alla generationer. Temaåret syftade till att öka möjligheterna till hälsa, deltagande och trygghet under hela livet och på så sätt främja ett aktivt åldrande.

 

Arbetet innebar att på alla nivåer uppmuntra och mobilisera beslutsfattare och opinionsbildare att vidta åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för aktivt åldrande och för stärkt solidaritet mellan generationerna.

 

Svenska ESF-rådet hade till uppgift att synliggöra, kommunicera, samordna och följa upp de insatser och projekt som kan relateras till temaårets fokusområden.

Möjligheter

Temaåret gav möjligheter för de som arbetar inom ideella- och idéburna organisationer, privata företag, kommuner, landsting och myndigheter samt universitet och högskolor, att synliggöra sitt viktiga arbete inom aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer.

 

Aktivt åldrande kan belysa olika aspekter inom följande områden:

  • Värdighet, självbestämmande och inflytande
  • Deltagande i arbetslivet
  • Deltagande i samhällslivet
  • Hälsofrämjande aktiviteter
  • Självständigt boende och boendemiljöer

Solidaritet mellan generationer innebär lärande och ömsesidigt utbyte mellan yngre och äldre.