Logotyp på utskrifter

Programinformation

Fead är en ny fond under programperioden 2014-2020. Precis som Socialfonden är den en del av Europa 2020-strategin i syfte att minska fattigdom och social utslagning md 20 miljoner individer.  EU-budgeten för Fead ligger på cirka 3,8 miljarder euro under perioden. Sveriges tilldelning från EU är cirka 7,9 miljoner euro, med svensk medfinansiering hamnar fonden på cirka 10 miljoner kronor per år 2014-2020.

 

Det svenska Feadprogrammet är på cirka 20 sidor och tar upp varför Fead behövs, vilken målgrupp den har och vad man kan göra med den. Utgångspunkten i programmet är insatser för personer som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. Det är personer som inte täcks av socialtjänstlagen och oftast handlar det om EU- eller EES-medborgare som kommer till Sverige och stannar en kortare tid för att återvända till sina hemländer. Oftast kommer de tillbaka för att återvända igen.

 

Det är viktigt att förutsättningarna för dessa individers sociala delaktighet kan förstärkas. Fead ska genom sina projekt nå minst 700 unika personer. Projekten kan självfallet nå fler – 700 är det minsta antalet som ska kunna rapporteras till Svenska ESF-rådet och Europeiska kommissionen. Här behöver kvinnors och mäns villkor kartläggas och läggas som grund för projektverksamheten.

 

Tillgänglighetsperspektivet är lika viktigt. Målgruppen är dessutom spridd över landet, även om de främst förekommer i storstadsregioner. Målgruppens sammansättning kan också variera. På senare tid har antalet kvinnor, främst yngre men även äldre, ökat.

 

De typer av insatser som fonden ser som viktiga är:

  • Samhällsorientering
  • Hälsofrämjande

 Feads operativa program. (Pdf öppnas i nytt fönster.)