Logotyp på utskrifter

Hur ska projektet följas upp och dokumenteras?

Fead kräver att projekten följer upp och dokumenterar sin verksamhet. Svenska ESF-rådet ska utvärdera fonden och här kommer dokumentationen från projekten att användas. Fead:s övervakningskommitté har beslutat om principer för uppföljning och utvärdering.

Projekten ska löpande (månads- eller kvartalsvis) lämna in lägesrapporter tillsammans med den ekonomiska redovisningen. I slutet av projektet kommer även en slutrapport att lämnas in. Projekten har möjlighet att ha insatser för kunskapsinhämtning som också blir ett viktigt underlag för framtida utvärdering av hela fonden.

 

Med uppföljning avses främst insamling av information om indikatorer kopplade till i första hand kvantitativa mål (hur många, hur mycket, fördelning mellan "utskrivningsorsaker" etc.). Det är viktigt att varje projekt har säkerställt hur uppföljningen av verksamheten och dess koppling till de nationella indikatorerna finns med från början.

 

Indikatorerna återspeglar de förväntade målen och andra uppföljningsaspekter. Projekten behöver till ESF-rådet redovisa antal deltagare utifrån ålder och andra variabler. Här spelar dokumentationen en viktig roll: protokoll, dagboksanteckningar, deltagarlistor, nyheter på webbplatser, konversationerna i social medier, intervjuer, kartläggningar och så vidare.