Logotyp på utskrifter

Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare – en snabbare väg till arbete

Socialfondsprojektet YFI

 

YFI är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och ett antal yrkesgymnasier i Stockholms stad. Syftet är att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning riktad till målgruppen vuxna utrikes födda. Inom ramen för projektet skapas en sammanhållen utbildningskedja där språk- och yrkesutbildning integreras hela vägen från nybörjarnivå till slutmålet – en gymnasial yrkesutbildning och ett arbete. Projektets arbetssätt kan halvera tiden det tar att gå från sfi till en hållbar anställning.

 

Bakgrunden till projektet är att det idag tar för lång tid för vuxenstuderande utan yrkesutbildning att komma ut i arbetslivet om de först ska passera hela sfi-utbildningen, därefter kursen svenska som andraspråk och komvux innan det blir aktuellt med yrkesinriktade utbildningar. En process som i regel tar 5-7 år.

Målanpassad sfi 

Genom att integrera språk- och yrkesutbildningarna i en sammanhängande utbildning vill YFI effektivisera och förkorta den här processen.
 

- En bättre målanpassning av sfi, där siktet redan tidigt är inställt mot elevens framtida sysselsättning, ger förutsättningar till effektivare studier. Om studier i svenska språket i ett så tidigt skede som möjligt kan kombineras med utbildning eller andra insatser med relevans för individens framtida sysselsättning ökar motivationen för studierna och därmed förutsättningarna för att eleven fullföljer sina studier, säger Björn Hjukström som är biträdande projektledare/utvecklingsstrateg i projektet.

Nyanlända, anhöriginvandrare och långtidsarbetslösa

Målgruppen för projektet är studerande på studieväg 2 inom sfi som är i behov av yrkesutbildning för att snabbare komma i arbete och egen försörjning. Eleverna har någon form av skolbakgrund, oftast grundskola men ibland även något års gymnasieskola. Många saknar yrkeskompetens som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Gruppen är heterogen och består främst av nyanlända, anhöriginvandrare och långtidsarbetslösa i åldersspannet 20 till 50 år.

Nära samarbete mellan språklärare och yrkesgymnasielärare

Inom YFI kan eleverna välja yrkesutbildning inom tre områden: kök och restaurang, bygg- och anläggning och undersköterska. Målet är att studerande som redan klarat av grundläggande sfi får utveckla sitt språk och samtidigt följa yrkesinriktade kurser. En viktig del av projektet är att få de olika lärarkategorierna att utveckla ett nära samarbete. Eftersom det inte bara ska vara parallella utbildningar, utan de ska vara integrerade på riktigt.

 

- Vi måste öppna upp revirtänkandet som kan finnas mellan språklärare och yrkesgymnasielärare. Vi försöker hitta en zon där lärarna kan bjuda in varandra i sina respektive yrkesområden och släppa sitt revirtänkande för att tillsammans ta ansvar för elevernas utveckling, säger Björn Hjukström.

Kontextanknuten utbildning med tydliga mål

Deltagarna går först en introduktionsutbildning som är på 5-6 månader, med sfi och yrkessvenska, tillsammans med andra elever som vill jobba i samma yrke. Deltagaren får då också prova på yrkeslektioner på gymnasiet och ha korta praktikperioder, vilket ger en tydlig målbild som ökar motivationen i språkstudierna.

 

Sedan studerar deltagaren till sitt yrke på ett yrkesgymnasium i upp till 18 månader. Sfi-läraren följer då med till yrkesgymnasiet och arbetar tillsammans med yrkesläraren för att deltagaren ska lära sig ännu mer svenska samtidigt som deltagaren studerar till sitt yrke. Det här skedet av utbildningen består av mycket praktik (arbetsplatsförlagt lärande). Deltagaren kan göra sfi-prov under både introduktionsutbildningen och yrkesutbildningen. När hela utbildningen är slut får deltagarna gymnasiebetyg.

Få avhopp och hög närvaro

YFI har bara varit igång i drygt sex månader och de första eleverna har precis gått vidare från introduktionsutbildningen.

 

- Vi kan redan se att den här utbildningsmodellen ger färre avhopp, vi har högre närvaro bland eleverna än renodlade sfi-kurser brukar ha. När första kullen gick vidare från sfi till gymnasieyrkesutbildningen inom kock och restaurang, sa kocklärarna att eleverna var bättre förberedda är någonsin tidigare, säger utbildningsledaren Anne-Charlotte Lindhult.

 

- Vi är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, där metodiken till viss del utvecklas under projektets gång. Vi har ett antal teser som vi vill testa i projektet och förhoppningen är att vi ska kunna presentera en modell som fungerar i slutet av projektet, fortsätter hon.

Bild i högerkolumnAktivitet i projektet.

YFI

Programområde:
2.1 Öka övergångarna
till arbete

Region:
Stockholm

Projektägare: 
Stockholms Stad

Läs mer om projektet

Du kan också läsa om projektet i vår projektbank.