Logotyp på utskrifter

En nytt vårdyrke tar form i Norrbotten

Socialfondsprojektet Vårdnära Service

 

Sveriges landsting brottas med kompetensförsörjningen. Nu provar Norrbottens läns landsting att organisera delar av vården på ett nytt sätt. Under- och sjuksköterskor har fått avlastning tack vare införandet av en ny personalkategori – vårdnära service. Samtidigt som vården effektiviserats och stressen minskar skapas nya arbetstillfällen för personer som tidigare inte hade kunnat erbjudas anställning inom vården.

 

Tanken föddes för sex år sedan då en omvärldsbevakning också inleddes. Studiebesök gick till länder som redan har vårdnära service, närmare bestämt England, Holland och Tyskland. I England har service och vård sedan lång tid arbetat sida vid sida och i Holland, där patienterna själva väljer vårdinrättning, faller valet i regel på det sjukhus med bäst service

 

Lisette Sällström, projektledare för projektet Vårdnära Service, berättar:

- När vi tittade på hur våra egna processer ser ut idag och hur de kan förändras, såg vi ett behov av att avlasta vårdpersonalen och att bättre kunna möta patienternas behov.

 

- I och med att landstinget bestämde sig för att söka medfinansiering från Socialfonden skärptes också kraven avseende jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

 

- De horisontella principerna var inte uttalade på samma sätt i vår ursprungliga analys. Däremot har de funnits med ad hoc men blev genom socialfondens krav systematiskt tillämpade – både på pränt och i verksamheten.

 

Landstinget är en kvinnodominerad organisation där Vårdnära service har bidragit till en jämnare könsfördelning och breddad mångfald.

 

- Vårdnära service har idag 51 anställda, säger Lisette Sällström. Senast vi rekryterade anställdes sex kvinnor och lika många män. Så vårdnära service har också bidragit till en bättre balans mellan kvinnor och män som har andra bakgrunder än vårdutbildning och annat födelseland än Sverige eller relativt kort tid i Sverige.

Nytt rekryteringsförfarande

Projektet har lagt stor kraft på att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och till sin hjälp tog de in Arbetsförmedlingen.

 

- Vi har intervjuat samtliga 120-170 sökande genom en form av snabbintervjuer som låg till grund för vilka som skulle gå vidare till djupintervju. På så sätt kunde vi ta hänsyn till funktionsnedsättningar eller språksvaghet i den skriftliga ansökan, berättar Lisette Sällström.

 

Intervjuerna utfördes av både kvinnor och män och alla som intervjuades fick samma frågor. När anställningsavtalen slutligen skulle upprättas, tillämpades jämställd lönesättning. Vid anställningsförfarandet ställs frågor om funktionsnedsättningar så att arbetet vid behov kan anpassas.

 

- Vi har till exempel haft personal med dyslexi där arbetsuppgifterna anpassats. Samtidigt kräver ett jobb inom vårdnära service en viss fysik. Alla klarar inte arbetet – men många utmaningar går att lösa med lite kreativitet.

Utbildning i värdegrund och bemötande

Alla nyanställda inom Vårdnära service går en utbildning under en och en halv månad. En dag är vikt åt värdegrund där jämställdhet och mångfald ingår.

 

- Tanken är att de nyanställda ska få mer kunskap och samsyn. Kunskap som vi sedan hoppas ska spridas vidare i organisationen. Därutöver har vi en bemötandedel om hur vi bemöter olikheter i mötet med kunder, patienter och inte minst varandra.

 

Det är viktigt att arbetet med jämställdhet, tillgänglig och icke-diskriminering får kontinuitet, betonar Lisette Sällström. På arbetsplatsträffar är det en återkommande punkt på dagordningen.

 

- Men det räcker inte att personalen får utbildning i horisontella principer om projektledningen saknar kunskaperna. Projektledning och styrgrupp ska ha en jämn könsfördelning och måste också genomgå fortbildningsinsatser för att hålla kunskaperna aktuella. 

Har redan gjort skillnad

Samtidigt som den nya personalkategorin har gjort skillnad i vårdens utförande har projektet på kort tid också lyckats stärka ställningen på arbetsmarknaden för redan sysselsatta och för personer som stått långt från arbetsmarknaden.

 

Men vad har hänt om tre år? Vilka spår har projektet satt i landstingets verksamhet?

 

- I stort har vi skapat hållbara lösningar för att kompetensförsörja sjukvården, menar Lisette Sällström. Vi har fler män i sjukvården och personer med olika bakgrunder i stort. Operativt har vi ökat kunskapen om jämställdhet och mångfald och vad det innebär i verksamheten. Vi tar emot nyanlända som kan bli intresserade av att jobba inom landstinget på sikt. Om tre år så finns inte bara vårdnära service i hela Norrbottens läns landsting – det är en självklarhet.

Detta är Vårdnära Service

Vårdnära service är ett projekt som medfinansieras av Europeiska Socialfonden som syftar till att avlasta vårdpersonalen från serviceuppgifter som de idag utför men som kan flyttas över till servicepersonal. Här kan du se ett inslag om verksamhet på SVT Nyheter:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/rebecca-och-jill-avlastar-vardpersonal-1

Bild i högerkolumnFoto: Vårdnära Service, Region Norrbotten

Vårdnära service: Horisontella principer i praktiken

En rekryteringsprocess som tar hänsyn till könsstereotypa yrkesval, funktionsvariationer och språkkunskaper.

 

Utbildning om horisontella principer i introduktion av nyanställda samt för projektledning.

 

Anpassningar där det behövs.

 

Redan breddat mångfalden bland de anställa, exempelvis bättre balans mellan kvinnor och män samt fler utrikes födda.

Läs mer om projektet

du kan också läsa mer om projektet i vår projektbank.