Logotyp på utskrifter

ESI-fonderna

Fyra struktur- och investeringsfonder utvecklar Sverige

I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder:

  • Europeiska socialfonden
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  • Europeiska havs- och fiskerifonden

De fyra fonderna används för att finansiera olika program som ska stimulera tillväxt och minska ekonomiska och sociala skillnader inom Europa. Under åren 2014–2020 medverkar Sverige i 26 program som finansieras av ESI-fonderna.

 

Fonderna förvaltas av tre myndigheter: Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Statens jordbruksverk. Dessa har också ansvar för att samverka i programmens genomförande, för att pengarna ska användas så effektivt som möjligt.

Fondernas syfte och mål

Allt EU-stöd ur fonderna ska bidra till att förverkliga målen i Europa 2020, EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi.

 

På nationell nivå finns tio tematiska mål för ESI-fonderna, som anger den svenska regeringens prioriteringar. Målen är utvalda och formulerade utifrån Sveriges specifika utmaningar.

 

Några av målen finns bara i en av fonderna, några täcks av flera fonder. Därför är det viktigt att fonderna samverkar, så att fondmedlen används effektivt och insatserna kan gagna varandra.

 

De tematiska målen finns närmare beskrivna i den partnerskaps­överenskommelse som Sverige har tecknat med EU-kommissionen. 

 

Diagram som visar de olika fondernas ansvarsområden

Fondsamverkan är ett sätt att nå målen                    

Fondsamverkan innebär att arbetet med de fyra ESI-fonderna ska samordnas och att de ansvariga myndigheterna ska samarbeta så mycket som möjligt. Syftet är att främja synergier och undvika överlappningar i arbetet, så att fondmedlen används på ett effektivt sätt.

 

Samverkan är också ett sätt att förenkla genomförandet av programmen, både för myndigheterna och för potentiella stödmottagare.

 

Ansvaret för samverkan ligger på de förvaltande myndigheterna för ESI-fonderna i Sverige. En grund för samverkan är att dessa myndigheter har kunskap om samtliga ESI-fonder och vad som är gemensamma frågor. Myndigheterna ska också lyfta fram goda exempel på hur fonderna kan komplettera varandra.  

Mer information för dig som vill söka stöd

Utveckla Sverige (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Om du är intresserad av att söka stöd från ESI-fonderna men är osäker på vilken fond eller vilket program du ska vända dig till, kan du börja med att besöka www.eufonder.se. Det är en gemensam webbportal för de fyra fonderna. Där finns råd och vägledning för att välja rätt. 

 

http://www.eufonder.se/.

Bild i högerkolumn

Broschyr om ESI-fonderna

Här kan du ta del av en gemensam broschyr om de fyra ESI-fonderna där alla program som dessa hanterar finns beskrivet.

 

Utveckla Sverige (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Develop Sweden. (Pdf opens in new window.)