Logotyp på utskrifter

Anmälan om misstankar om bedrägeri och oegentligheter

Begreppet bedrägeri används vanligen för att beskriva en rad olika allvarliga fel, inklusive stöld, korruption, förskingring, mutor, förfalskningar, oriktiga framställningar, hemliga överenskommelser, penningtvätt och döljande av faktiska omständigheter. Detta görs med uppsåt och för personlig vinning för sig själv, en närstående person eller en tredje part eller kan leda till förlust for en annan person.

 

Bedrägerier kan inte bara få ekonomiska följder, utan kan även skada anseendet för den organisation som är ansvarig for att förvalta medel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Detta är särskilt relevant för Svenska ESF-rådet som har ansvar för att förvalta EU- medel. Korruption är maktmissbruk för privat vinning. En jävssituation föreligger om en person av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med en sökande av EU-medel sätter en opartisk och objektiv officiell tjänsteutövning på spel.

Vänligen anmäl om:

 • Du misstänker bedrägeri i ett projekt.
 • Du har kännedom om att medel och resurser inte hanteras i enlighet med vad som beslutats.
 • Du har kännedom om att någon i Svenska ESF-rådets eller ett projekts personal har gjort allvarliga fel i tjänsten.
 • Du misstänker eller har kännedom om mutor, jäv och andra oegentligheter inom Svenska ESF-rådet.

Behandling av personuppgifter

Under rubriken ”Information om behandling av personuppgifter” nedan beskrivs hur vi hanterar eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Särskilt för dig som är anställd hos ESF-rådet

Du som är anställd kan använda dig av kontaktuppgifterna nedan (under information om behandling av personuppgifter) för att göra en anmälan, men du kan också ta kontakt med din närmaste chef, en verksjurist, HR-enheten eller din arbetstagarorganisation. Naturligtvis har du också din grundlagsskyddade meddelarfrihet.

 

Sedan den 1 januari 2016 finns en lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

 

Lag (2016) om särskilt skydd mot repressalier. (Riksdagen öppnas i nytt fönster.)

Anmälan

Svenska ESF-rådet kan aldrig garantera anonymitet, men du kan skydda din identitet genom att använda dig av en e-postadress som inte kan kopplas till anmälaren samt ta bort eventuell signatur som är kopplad till ditt e-postkonto. Alla anmälningar hanteras av Svenska ESF-rådets juridiska funktion. Mejla till anmalan@esf.se.

Information om behandling av personuppgifter

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar. 

 

 1.  Personuppgiftsansvarig
  Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig för inkommen anmälan.
  Adress: Rosterigränd 12, 100 74 Stockholm, Sverige
  Telefonnummer: 08-579 171 00.
   
 2.  Ändamål med behandlingen
  Personuppgifter i anmälan används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga ekonomiska oegentligheter.
   
 3.  Uppgifter som behandlas
  De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om lagöverträdelse.
   
 4.  Mottagare av uppgifterna
  Svenska ESF-rådet har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i anmälan så att endast den juridiska funktionen får ta del av uppgifterna för att hantera anmälningar och leda undersökningar och endast om de behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete.
   
 5.  Offentlighetsprincipen
  Eftersom Svenska ESF-rådet är en svensk myndighet är en anmälan som inkommit till Svenska ESF-rådet en allmän handling. Om allmänheten begär att få ta del av handlingen ska den därför lämnas ut i den del den inte innehåller information som är belagd med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2010:400). Således kan Svenska ESF-rådet inte garantera att anmälan hålls hemlig.

 

 

Anmälan om misstankar om bedrägeri och oegentligheter

Alla anmälningar hanteras av Svenska ESF-rådets juridiska funktion. Mejla din anmälan till anmalan@esf.se.