Logotyp på utskrifter

Malmö 10 december 2019

Den 10 december 2019 bjöd Svenska ESF-rådet in till en resultatspridningskonferens med fokus på arbetsliv och ohälsa. Under dagen presenterades framgångsrika resultat, metoder och erfarenheter från projekt som har beviljats medel från Europeiska socialfonden samt aktuell forskning inom området. De som tog del av presentationerna var personer från bl.a. kommuner, myndigheter, arbetsgivare och civilsamhälle.

 

Dagens första talare var Ann Walestrand, samverkansansvarig Försäkringskassan. Hon diskuterade vad som faktiskt menas med ohälsa och berättade att de föreställningar om hälsa som föreligger under olika tider är beroende av och inbäddade i olika historiska och sociokulturella sammanhang. Ann pratade också om olika definitioner av arbetsförmåga och sjukskrivning, samt hur de används olika i olika sammanhang och av olika myndigheter.

 

Sedan var det dags för en presentation av projekt 4-ess, ett projekt som bedrivs av Försäkringskassan med målet att få en minskad sjukfrånvaro och ohälsa hos anställda individer i tre kommuner i Småland. Projektledare Kerstin Petersson gick igenom verktygen som projektet har använt för att uppnå de goda resultat kopplat till sjukskrivningar inom kommunerna. Projektet har bl.a. tagit fram en arbetsmodell som går ut på att arbetsgivaren kallar, leder och driver avstämningsmöte mellan Försäkringskassan, vården, den sjukskrivne och den sjukskrivnes chef. I samband med detta har projektet dessutom utvecklat en uppskattad samtalsmall.

 

Johannes Jörgensen är projektledare för Svenska Kyrkans projekt Arbetsinriktad rehabilitering. Han beskrev kortfattat projektet, vars syfte är att främja inkluderingen av människor med olika funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Ett av projektets delprojekt är Grogrund, som genomförs i Osby pastorat. I denna del av projektet ges deltagaren möjlighet till återhämtning, social gemenskap och stöttning i att komma vidare i livet utifrån den enskildes förutsättningar och önskemål. Delprojektledare Cecilia Andersson beskrev Grogrunds framgångsfaktorer innan hon gav ordet till Petra Lindahl, en av deltagarna i delprojektet. Petra berättade om sin egna resa och hur Grogrund hjälpt henne att återta kontrollen om sitt liv.

 

För att ge ytterligare ett perspektiv på frågan kring ohälsa beskrev Danilo Garcia, forskningschef i Region Blekinge, olika personcentrerade metoder som kan främja hälsorelaterade förmågor. Han berättade också om faktorer som påverkar hälsan och som man kanske vanligtvis inte tänker på, som t.ex. olika karaktärsdrag. Danilo redogjorde dessutom för arbetssätten och lärdomarna från två projekt som Region Blekinge varit involverade i och som arbetat med personer som står utanför arbetsmarknaden och där ohälsa är en faktor.

 

På två år har Olofströms kommun sänkt sin totala sjukfrånvaro och ökat medarbetarengagemanget och trivsel genom socialfondsprojektet Heja hälsan 2.0. Projektledare Lena Persson berättar om de goda resultaten samt hur projektet gjort för att uppnå dessa. De har använt sig av kompetensutveckling för både medarbetare och chefer för att få till en salutogen kultur och hälsofrämjande arbetsplatser. Lena beskrev dessa kompetensutvecklingsinsatser och tryckte på betydelsen av att arbeta på alla nivåer för att få till ett brett perspektiv på hälsa.

 

Lena Almgren presenterade dagens sista socialfondsprojekt. Hela Vägen drivs av Kommunförbundet Skåne och arbetar med unga och unga vuxna i åldern 16–29 år med olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Lena berättar hur idén till projektet föddes i tidigare insatser som varit framgångsrika men där man tyvärr inte tagit tillräcklig hänsyn till kvinnor och transpersoner. Projektet har därför jobbat normkritiskt och bl.a. höjt kunskap om målgruppens styrkor, förutsättningar och behov hos skolor, arbetsgivare och tjänstepersoner.

 

Slutligen var det dags för Joakim Tranquist från Tranquist Utvärdering att knyta ihop säcken genom att presentera slutsatserna i de utvärderingar av ett flertal socialfondsprojekt där han varit involverad och vad som krävs för att skapa hållbara lösningar. Joakim menar att hur vi förstår och tolkar ett problem styr vilka strategier vi utformar för att lösa det. Joakim konstaterade också att långsiktiga resultat och måluppfyllelse på strukturell och organisatorisk nivå kräver att projekt sätts i ett större perspektiv, där systemet som projektet skapar synliggörs.

Mer information

Powerpoint-presentationer från resultatspridningskonferensen 10 december 2019

Bild i högerkolumnKonferensen var fullsatt med ca 100 åhörare