Logotyp på utskrifter

Regional plan

Den regionala handlingsplanen är ett formellt styrande dokument som ska ligga till grund för genomförandet av Europeiska socialfonden i Småland och Öarna. Handlingsplanen är framtagen av regionalt tillväxtansvariga, dvs. Regionförbunden i respektive län,  i samverkan med Svenska ESF-rådet och berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter, ideella organisationer och de regionala kompetensplattformarna m.fl.

 

Handlingsplanen utgår från omvärldsanalys, behovsanalys samt målgruppsanalys ur ett socioekonomiskt perspektiv med regional inriktning och fokus och utgör en regional anpassning av det nationella programmet och anger för regionen identifierade utgångspunkter och prioriteringar. Den socioekonomiska analysen utgör tillsammans med varje läns regionala utvecklingsstrategier och OECD-rapporten det viktigaste underlaget för den regionala planen. Den regionala handlingsplanen omfattar de regionala medlen i
programområde 1 och 2. 

 

Planen har lämnats på remiss till olika instanser i de fyra länen. Beslut har därefter tagits i den s k politiska styrgruppen, som består av ordföranden i Strukturfondspartnerskapet, ordförandena i regionstyrelsen i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län och ordföranden i regionfullmäktige i Gotlands län samt därutöver en representant vardera från länens regionstyrelser.  Förankring har även skett via länspartnerskapen eller motsvarande. I dessa ingår Företagarna, ideell sektor samt studieförbund. Avstämning har skett med Jämställdhetsansvariga på Länsstyrelserna i Kronobergs och Jönköpings län.

 

Den regionala handlingsplanen för Småland och Öarna beslutades under december 2014 av Övervakningskommittén.

 

Du hittar dem här. Pdfer öppnas i nytt fönster.

Regionala handlingsplan

Socioekonomisk analys

OECD-rapport