Logotyp på utskrifter

En checklista så du fick med allt i ansökan med våra frågor som stöd

För att underlätta ert arbete med att fylla i ansökningsformuläret så har vi på region Norra Mellansverige tagit fram en checklista för ansökan.

Checklista ansökningar

Klicka på respektive rubrik för att få fram mer information.

 

12. Redogjort för projektets ekonomiska aspekter

1. Fyllt i formalia rätt

 • Är medfinansieringen korrekt?
 • Är samtliga nedanstående uppgifter korrekta?
  a) Adress
  b) Organisationsnummer
  c) Bolagsform
  d) PG/BG
 • Har ansökan kompletterats med underskrivet bekräftelsebrev?
 • Är ansökan undertecknad av en person som är behörig att företräda sökanden?
 • Kan stöd lämnas med hänsyn tagen till statstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-föredraget eller stöd av mindre betydelse?

Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

2. Beskrivit mål och aktiviteter

 • Är projektets mål och förväntade resultat inom ramen för utlysningen dvs. bidrar projektet till utlysningens och programmets måluppfyllelse?
 • Finns en behovsanalys som visar att projektets föreslagna mål är kopplade till och rimligen kan bidra till de utvecklingsbehov i den organisation eller de organisationer som ska genomföra projektet eller är berörda av det?
 • Beskrivning av projektets målgrupp. Vilka är tänkta deltagare?
 • Kan projektets planerade aktiviteter bedömas bidra till förväntade mål och resultat?
 • Vilka risker har projektägaren identifierat som kan hindra projektets genomförande och måluppfyllelse? Bedöms risker och föreslagna åtgärder vara relevanta?

Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

3. Gjort och beskrivit en problem- och behovsanalys

 • Hur beskrivs det aktuella problemet/utvecklingsområdet och dess bakomliggande orsaker med stöd i tidigare erfarenheter, eventuell forskning och utvärdering? Vilka målgrupper/branscher etc. identifieras och motiveras? Har kartläggning av tidigare insatser gjorts?
 • Är projektidén relevant och genomförbar i förhållande till problem- och behovsanalysen?
 • Gäller endast Programområde 1. Bedöms ledning och medarbetares engagemang och delaktighet i analys- och planeringsfasen uppfylla socialfondsprogrammets krav?

 Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

4. Har redogjort för projektorganisationens kapacitet och kompetens

 • Finns en beskrivning av projektorganisationen? Är den relevant och ändamålsenligt resurssatt i förhållande till projektets inriktning och mål?
 • Har den föreslagna projektledningen relevant kompetens och erfarenhet? På vilket sätt säkerställs det?

Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

5. Redogjort för förankring, ägarskap och efterfrågan på resultat

 • Finns en beskrivning av hur projektet förankrats under framskrivningen av projektidén?
 • Finns en beskrivning av hur arbetet med förankring kommer att fortsätta i projektet?
 • Kan deltagande organisationer redovisa någon form av dokumentation som visar att de avser att delta och bedriva utvecklingsarbete utifrån den bakgrundsbild, problematik och de grundläggande idéer som denna ansökan gäller?
 • Framgår det hur organisationerna ska ge utvecklingsarbetet prioritet och resurser, finns det t.ex. en relevant styrgrupp med förutsättningar att ta ansvar för genomförande och resultat. Är det organisationens ordinarie anställda som ska driva projektet eller anställer man ny personal/vikarier enbart för projektet?
 • Finns det utpekade mottagare för resultaten och har dessa gjort ett konkret åtagande? Finns det en plan för hur eventuella positiva resultat ska implementeras i den ordinarie verksamheten?

Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

6. Har beaktat kostnadseffektiviteten

 • Bedöms projektet vara kostnadseffektivt (projektets eget bidrag till programmets och utlysningens mål)?
 • Är resultatet möjligt att implementera ur ett kostnadsperspektiv?

 Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

7. Har beskrivit hur projektet ska arbeta med lika möjligheter

 • På vilket sätt framgår det hur projektet ska integrera ett tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv?
 • Finns det en tydlig tillgänglighets- och icke-diskrimineringsanalys i problembeskrivningen?
 • Synliggörs problemen både i uppsatta mål och i projektgenomförande (till exempel i relation till underrepresenterat kön, att tillgänglighetsperspektivet säkerställer att vissa grupper inte exkluderas samt avseende resursfördelning mellan kvinnor och män)?
 • Visar projektet hur lika möjligheter ska bidra till att projektets och utlysningens mål uppnås?
 • Hur säkerställer projektet att inga grupper utesluts eller behandlas avvikande utan inkluderas oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder?

 Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

8. Har beskrivit hur projektet kommer arbeta i enlighet med standarden för jämställdhetsintegrering

 • En jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ingår i problembeskrivningen och könsmönster beskrivs med kvantitativa och kvalitativa data. Analysen görs med utgångspunkt i utlysningsspecifika, nationella och/eller regionala jämställdhetsmål.
 • Projektet ska ange egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet inom projektets fokusområde.
 • Projektet ska specificera indikatorer för att kunna följa upp sina jämställdhetsmål.
 •  Aktiviteter är planerade för att bidra till att lösa de i projektansökan identifierade jämställdhetsproblemen. Det finns en logisk koppling mellan analys, mål, aktiviteter, samt förväntade resultat och effekter.
 • Projektet har jämställdhetskompetens (genusvetenskaplig utbildning och/eller praktisk erfarenhet av jämställdhetsintegrering), internt eller externt. Saknas kompetens internt ska stödstruktur användas, alternativt läggs kostnad för externa experter in i budget.
 • I upphandling av utbildningar och utvärdering ställs krav på jämställdhetskompetens.
 • Projektet beskriver i rapporter hur mål/resultat/effekter för jämställdhet ska följas upp internt och åtgärdas om de inte följer planen.
 • Projektet beskriver hur mål, resultat och effekter för jämställdhet ska utvärderas externt.

 Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

9. Har beskrivit projektets utvärderingsbarhet

 • Finns en beskrivning av hur utvärderingen och dess resultat ska användas, bidra till genomförandet av projektet och stärka utvecklingsarbetet i projektet och hos relevanta mottagare?
 • Hur ska uppföljnings- och utvärderingsaktiviteterna bidra till att stärka möjligheterna för att projektresultaten får avsett genomslag?
 • Finns det en plan och rimlig resurs avsatta för utvärdering?
 • Finns det en plan och rimlig resurs avsatta för uppföljning?
 • Hur möts kraven i utlysningen gällande uppföljning och utvärdering?

Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

10. Har redogjort för eventuella insatser med transnationalitet

 • Hur bedöms insatserna med transnationalitet ge ett mervärde?
 • Hur redovisas innehåll, metoder och samarbetsformer för den transnationella delen i ansökan?
 • För projekt som arbetar med Europasamarbete eller Östersjösamarbete ska också följande frågor bedömas.
 • Finns ett europeiskt/makroregionalt mervärde?
 • Utgår projektidén från ett gemensamt identifierat problem?
 • Finns det komplementaritet med andra EU-program?

Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

11. Beskrivit hur projektet beaktar eventuella utlysningsspecifika kriterier

 • Har ansökan beaktat de utlysningsspecifika kriterierna och beskrivit hur man hanterar dem?

Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.

12. Redogjort för projektets ekonomiska aspekter

 • Kan projektägaren anses ha tillräckligt god likviditet för att genomföra projektet? 
   
 • Är kraven på medfinansiering uppfyllda? (Avser 7§ i förordningen SFS 2014:1383.) Fördjupad bedömning avses och görs på följande punkter:
  - Att medfinansieringen är beräknad med hänsyn taget till målgrupp och deltagarnas förväntade närvaro.
  - Är korrekt enhetskostnad använd?
  - Framgår det av ansökan hur medfinansieringen har säkerställts?
  - Bedöms medfinansieringen vara ordnad genom lämnade uppgifter?
 • Bedöms samtliga direkta utgifter i budgeten vara stödberättigande? (Avser artikel 65 i EU förordning 1303/2013, 18-36 §§ i förordningen SFS 2014:1383 samt X§ i vår egen föreskrift.) Bedömning görs på följande punkter: 
  - Att samtliga direkta utgifter är stödberättigade.
  - Att de budgeterade utgifterna bidrar till förväntade resultat.
  - De indirekta utgifterna inte ingår i de direkta utgifterna – dvs. tas upp dubbelt
 • Har korrekt värde för enhetskostnader används vid beräkning av budget. Gäller direkta personalkostnader. (Avser artikel 65 i EU förordning 1303/2013, 18-36 §§ i förordningen SFS 2014:1383.)
 • Hur har stödsökande beskrivit hur upphandling av varor och tjänster kommer att konkurrensutsättas. 
  - Offentliga organisationer ska ha en upphandlingspolicy som kan begäras in vid en beredning.
  - För de som inte är offentliga organisationer ska upphandlingen spegla principerna om likvärdighet och icke diskriminering, öppenhet och proportionalitet. (Avser artikel 65 i EU förordning 1303/2013, 20 § i förordningen SFS 2014:1383.)
 • Kan projektet komma att generera intäkter under eller efter genomförandet? (Avser artiklarna 61 och 65 i EU förordning 1303/2013, samt 21§ i förordning SFS 2014:1383.)
 • Om det är aktuellt med utgifter som finansieras enligt bestämmelserna för de regionala strukturfondsprogrammen (ERUF) - ska budget för ERUF-verksamheten bedömas, att insatserna är inom ramen för vad som får finansieras av ERUF och att kostnaderna bedöms vara stödberättigande? (Avser artikel 98.1-2 i förordning EU 1303/2013, samt artikel 3 i förordning EU 1301/2013 om ERUF.).  

Om aktuellt med utgifter för Transnationalitet – ska budget för den transnationella verksamheten bedömas och kostnaderna bedömas vara stödberättigande?

 • Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller kommer att mottas för projektets ansökta kostnader?  Avser artikel 65.11 i förordning EU 1303/2013

Tillbaka till checklistans innehållsförteckning.