Logotyp på utskrifter

Vilka insatser är i sikte?

Fyra områden i den nationella handlingsplanen

I den nationella handlingsplanen för programområdena ett och två, har följande fyra områden identifierats. Dessa ska i möjligaste utsträckning kombineras. Under respektive område finns en beskrivning av vad insatsen ska innehålla samt exempel.   

Område 1: Myndigheters arbetssätt samt deras samverkan med det omgivande samhället för att stödja social delaktighet och deltagande i studier eller arbete.

 

Insatser ska:

 • främja ökad samverkan mellan berörda myndigheter.
 • främja samverkan mellan myndigheter, näringsliv samt civilsamhällets organisationer och den sociala ekonomin i syfte att utveckla ändamålsenliga och individuellt anpassade lösningar.
 • bidra till ökad jämställdhetskompetens inom de offentliga systemen och till en breddad syn på vem/vilka som matchas mot vad (exempelvis utifrån kön, funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan samt vilket land individen kommer ifrån).

 

Insatser kan avse:

 • former för Arbetsförmedlingen att arbeta närmare arbetsmarknadens aktörer. Syftet är att underlätta för arbetsgivaren att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik som kan möjliggöra (åter)inträde till arbetslivet.
 • samverkan så att Försäkringskassan stöttar kommuner i bedömning av nedsatt arbetsförmåga och i arbetet med arbetsprövning samt myndighetens arbete med att korta etableringstiden för nyanlända.
 • hinder som orsakas av begränsningar i till exempel uppdrag eller regelverk. Det gäller framför allt begränsningar avseende tidiga och förebyggande åtgärder eller åtgärder som medför inlåsningar på arbetsmarknaden.
 • förtroende- och kompetenshöjande åtgärder inom berörda myndigheter, exempelvis kompetens för att möta heterogena målgrupper.

Område 2: Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad för ett inkluderande och efterfrågansstyrt utbildningssystem 

 

Insatser ska:

 • främja etablering och/eller återgång till arbetsmarknaden.
 • minska andelen skolavhopp.
 • ge möjlighet att stanna kvar i ett yrke genom utbildning (livslångt lärande).
 • Ske i samverkan mellan utbildning och arbetsliv.
 • bidra till att motverka och bryta könsstereotypa studie- och yrkesval.

 

Insatser kan avse

 • nyanlända flickor och pojkars situation i skolan
 • unga pojkars sämre studieresultat
 • studiemotiverande och uppsökande verksamhet
 • folkhögskolornas studiemotiverande kurser liksom satsningar kring studiemotivation och uppsökande verksamhet
 • samverkan mellan utbildning och arbetsliv för utveckling av nya och/eller kompletterande utbildningsformer.
 • vidareutveckling av collegekonceptet och andra yrkesutbildningsformer med fokus på samverkan mellan utbildning och arbetsliv.
 • kompetensförsörjning som underlättar samverkan mellan utbildningssystemet, arbetslivet (exempelvis genom branscher och arbetsmarknadens parter), civilsamhällets organisationer och den sociala ekonomin samt berörda myndigheter.
 • infrastruktur för validering och metodutveckling av validering.
 • strukturer och kompetens för vägledning och arbetsmarknadskunskap, avseende både  vägledning i skolan och livslång vägledning (former för stöd som kan nyttjas som anställd).

Område 3: En inkluderande och tillväxtgenererande arbetsmarknad för redan anställda och för de som är på väg in

 

Insatser ska:

 • vidareutveckla metoder för kompetensförsörjning.
 •  rikta sig till redan anställda och till de som är på väg in på arbetsmarknaden.
 • bidra till att motverka och bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.
 • innehålla metoder som utformas för att underlätta interna karriärbyten som exempelvis tar hänsyn till ålder och erfarenhet samt innehålla strategier för framtida rekryteringar.

 

Insatserna kan avse:

 • yrkesintroduktionsanställningar.
 • kompetensutvecklings för bransch- och partgemensamma initiativ samt omställningsavtal, gärna i samverkan med akademin/utbildningssystemet och berörda myndigheter.
 • kompetensutveckling och former för rörlighet genom entreprenörskap och företagande samt skapande av arbetstillfällen inom småföretag.
 • matchning av arbete utifrån kvalifikation och kompetens samt former för validering.
 • tidiga och förebyggande insatser genom samverkan.  

Område 4: Civilsamhällets organisationers och den sociala ekonomins bidrag till den nationella arbetsmarknadspolitiken

 

Insatser ska:

 • ge förutsättningar för civilsamhällets organisationer och den sociala ekonomin att komplettera och förstärka nationella myndigheters arbete.
 • synkroniseras med den nationella arbetsmarknadspolitiken.

 

Insatserna kan avse:

 • kapacitetsbyggande som gynnar samverkan mellan civilsamhällets organisationer och den sociala ekonomin, berörda myndigheter, utbildningssystem och näringsliv.
 • utvecklingen av inkluderande välfärdstjänster inom civilsamhället och den sociala ekonomin (snarare än att starta nya).
 • strukturer kring entreprenörskap och företagande samt kompetensutveckling för civilsamhällets organisationer där hänsyn tas till vilka som riskerar att utestängas utifrån etnicitet, funktionsnedsättning, kön och/eller ålder.
 • kompetenshöjande åtgärder hos berörda myndigheter kring socialt företagande eller annan idéburen verksamhet.