Logotyp på utskrifter

Vägledande principer för projekturval

Samtliga principer för urval som anges i det nationella Socialfondsprogrammet gäller för de regionala såväl som för de nationella satsningarna inom programområdet ett och två. För nationella satsningar tillkommer dessutom följande punkter:

 

  • Insatserna ska vara väl motiverade för ett nationellt genomförande och ska synkroniseras med den nationella arbetsmarknadspolitiken. Utgångspunkten är att Socialfondens nationella medel ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

 

  • Satsningarna ska vara väl förankrade hos nationella aktörer och insatserna ska ske i samverkan med dem. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer en större strukturpåverkan när arbetet utvecklar nationella myndigheters och andra nationella aktörers arbete gentemot Socialfondens målgrupper.

 

  • Satsningarna ska tillvarata och utgå från befintliga koncept eller organiseringsformer i så stor utsträckning som möjligt, men kan anpassas till nya sammanhang eller andra målgrupper. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer snabbare, mer kostnadseffektiva och mer hållbara resultat om utvecklade koncept eller organiseringsformer tillvaratas, tillämpas eller utvecklas.

 

  • Satsningarna ska genomföras på flera nivåer (lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt) där den nationella nivån är obligatorisk tillsammans med minst en ytterligare nivå. Utgångspunkten är att sammanhållna flernivåsatsningar ger möjlighet att kraftsamla i förändringsarbetet och att påverka så att önskade effekter uppnås.

 

  • Resultat av tidigare insatser, projekt, forskning eller utredningar ska ha analyserats och ligga till grund för satsningarna. Där det är relevant kan förberedande projekt i mindre skala genomföras av- eller i samverkan med universitet, högskola, annan relevant forskningsmiljö eller kunskapsorganisation. Utgångspunkten är att tillvaratagande av tidigare gjorda erfarenheter, forskning och omvärldsbevakning ökar möjligheterna att insatserna ska föra utvecklingen framåt.

 

  • Satsningarna ska genomgående integrera ett jämställdhetsperspektiv. Detta innebär att det ska finnas en tydlig jämställdhetsanalys i problembeskrivningen och att analysens jämställdhetsproblem synliggörs både i uppsatta mål och projektgenomförande (till exempel i relation till underrepresenterat kön och resursfördelning mellan kvinnor och män). Därutöver ska satsningens utvärdering vara jämställdhetsintegrerad och den som genomför utvärderingen ska ha relevant jämställdhetskompetens. Utgångspunkten är att satsade resurser i relation till uppsatta mål ska bidra till en utjämning av könsrelaterade ojämlikheter.

 

  • Satsningarna ska säkerställa tillgängligheten så att inga grupper exkluderas samt bidra till ökad kompetens om tillgänglighetsperspektivet bland samtliga målgrupper. Utgångspunkten är att främja lika möjligheter och icke-diskriminering i arbetslivet.

 

  • Satsningarna ska utföras på ett sådant sätt att de främjar lika möjligheter och säkerställer att diskriminering avseende kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer och att vissa grupper inte exkluderas. Satsningarna ska även bidra till en fördjupad kompetens som främjar lika möjligheter, icke-diskriminering och tillämpning av normkritik. Utgångspunkten är att främja lika möjligheter och icke-diskriminering i arbetslivet.

 

  • Satsningar inom programområde 1 ska bidra till målen både för programområde 1 och 2, genom att exempelvis ta fasta på att programområde 1 också kan omfatta prioriterade kvinnor och män i programområde 2. Utgångspunkten är att målgruppen för programområde 2 bäst främjas när insatserna integreras med satsningar på redan sysselsatta där ökad sysselsättning och höjd arbetskraftskompetens hänger samman med en ökad tillväxt.

 

  • Satsningar inom programområde 2 ska bidra till programmets mål både för programområde 1 och 2, exempelvis genom att ta fasta på att programområde 2 också kan omfatta insatser för anställda hos relevanta främjandeaktörer. Utgångspunkten är att de strukturella hindren i hög grad påverkas av främjandeaktörers förmågor.