Logotyp på utskrifter

Mål och förväntade resultat

ESF Nationellts mål utifrån Socialfondsprogrammets programområden.

Programområde 1 – kompetensförsörjning

Mål 1.1

Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov.

Kvantitativt målvärde, Socialfondens nationella medel

 • 35.249 anställda deltagare inklusive egenföretagare
 • 928 arbetslösa deltagare

Förväntade resultat

 • Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män, bl.a. genom ökad kompetens och större nätverk.
 • En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation på arbetsplatsen t.ex. av betydelse för synliggörandet av kompetensöverföring mellan erfarna och nyanställda medarbetare, eller för att minska arbetsrelaterade besvär.
 • Breddad rekryteringsbas för deltagande arbetsgivare. Bidragit till att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodosetts.
 • Bidragit till ett hållbart arbetsliv genom att fler stannat kvar längre i arbetslivet

Mål 1.2

Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.

Kvantitativt målvärde, Socialfondens nationella medel:

9 projekt

Förväntade resultat:

 • Utvecklade metoder för samverkan mellan branscher, utbildningsanordnare och myndigheter avseende organisering och kvalitetssäkring av lärande på arbetsplatsen.
 • Förbättrad tillgång till och relevans av lärande på arbetsplatsen.
 • Tillgodosett arbetsmarknadens behov av kompetens.
 • Förstärkt koppling, och underlättad övergång mellan, utbildning och arbetsliv för ungdomar och andra nytillträdande  

Programområde 2 – ökade övergångar till arbete

Mål 2.1

Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Kvantitativt målvärde, Socialfondens nationella medel

6.672 arbetslösa deltagare

Förväntade resultat

 • Bidragit till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden

Mål 2.2

Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år)kvinnor och män.

Kvantitativt målvärde, Socialfondens nationella medel

8 896 arbetslösa deltagare 

Förväntade resultat

 • Bidragit till att unga kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller utbildning.
 • Utvecklat eller tillämpat metoder som förebygger avhopp från gymnasieskolan 

Mål 2.3

Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Kvantitativt målvärde, Socialfondens nationella medel

4 448 arbetslösa deltagare

Förväntade resultat

 • Bidragit till att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknaden.