Logotyp på utskrifter

Information

Syfte

ESF:s nationella medel inom programområde ett och två ska skapa mervärde genom insatser för:

 • att skapa standarder eller påverka strukturer
 • att samordna metoder, tillämpning och arbetssätt
 • en smart, hållbar och inkluderande tillväxt
 • att främja satsningar som understödjer varandra, exempelvis mellan Socialfondens olika programområden
 • att skapa hållbara insatser som främjas av att problemet angrips med ett helhetsperspektiv

Målgrupper 

ESF:s nationella medel ska fokusera på grupper

 • som står långt ifrån arbetsmarknaden
 • med svag förankrig på arbetsmarknaden

Mål 

ESF:s nationella medel ska bistå svensk arbetsmarknad genom att:

 • motverka långtidsarbetslöshet genom fokus på arbetslösa som har svag etablering på arbetsmarknaden.
 • skapa fler arbetstillfällen som matchar arbetsmarknadens behov av arbetskraft

 

Insatser på nationell nivå för att bryta lång frånvaro från arbetsmarknaden ska:

 • leda till tidigare åtgärder
 • förbättra det individanpassade stödet
 • underlätta den första etableringen för nyanlända
 • erbjuda återgång till arbete

 

Insatser på nationell nivå för att förbättra matchningen ska:

 • bryta könsstereotypa mönster beträffande studie- och yrkesval.
 • förstärka det offentliga systemet att stödja matchning
 • förstärka samverkan mellan utbildningssystem och arbetsliv
 • öka kvaliteten inom det arbetsplatsförlagda lärandet 
 • förbättra vägledningen och arbetsmarknadskunskapen inom såväl skola som arbetsliv

Projektägare

Såväl offentliga som privata eller ideella organisationer kan ta del av nationella medel för att i projektform genomföra insatser i enlighet med den nationella handlingsplanen.  

 

För störst effekt ska satsningar:

 • arbetas fram i dialog där relevanta aktörer tar sig an identifierade utmaningar.
 • användas för att vidareutveckla och förstärka pågående regeringsuppdrag samt utveckla och tillämpa projekt från föregående programperiod.

 

En större satsning kan inledas med förberedande projekt för att i ett nästa steg involvera olika aktörer i genomförandet. Nationella satsningar som genomförs av starka partnerskap och paraplyorganisationer med potential att skapa förändring ska prioriteras.